Till nya stugägare

Informationsbrev till nya stugägare!

VÄLKOMMEN TILL LILLGRÄFTÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfällighetsföreningar

I Gräftåvallen finns 4 st samfällighetsföreningar (sff), Gräftåns sff, Storgräftåns sff, Tväråns sff och Lillgräftåns sff. Totalt omfattar föreningarna ca 550 fastigheter varav Lillgräftån består av 109 fastigheter där ca 100 är bebyggda.

Lillgräftån sff omfattar ”Klevfjällsbyn” samt 9 fastigheter längst in på Gråbergsvägen.

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheter avseende vägar(Klevfjällsvägen, Hallonvägen, Hjortronvägen samt Enbärsvägen), vattenoch sopor.

Vägar

Föreningen svarar tillsammans med övriga samfälligheter genom avtal med entreprenörer för sommar och vinterväghållning av vägar i området.

Snöröjning av infarter och parkeringar

En ny upphandling har skett beträffande vinterväghållning i Gräftåvallen gällande 2018-2020.

Det finns möjlighet att beställa snöröjning av egna infarter och parkeringar. Dessa ska enligt avtalet vara snöröjda inför helger, normalt eftermiddag dag före helgdag.

Det är upp till enskild fastighetsägare som har behov av snöröjning av egen uppfart/parkering att beställa detta i god tid till Daniel Englund som utsetts till Reaxers representant.

Beställning ska ske senast 1 oktober via mail till info@englundsoviken.seeller via telefon 0730-455148. OBS Vid beställning skall det tydligt framgå vem som beställer med faktureringsadress samt vilken fastighet det gäller. Alla fastigheter skall vara tydligt uppmärkta med husnummer.

 

3 olika nivåer har förhandlats fram.

  1. Mindre p-plats, max 3 m bredd och 10 m lång kostar 950 kr/säsong
  2. 2 p-platser och max 30 m väg kostar 1600 Kr/säsong
  3. Längre väg, eller dubbla infarter 2700 Kr/säsong

 

Alla kostnader är inkl moms och den enskilda fastighetsägaren faktureras direkt för detta i förskott.

Utöver de 3 nivåerna så finns det möjlighet att komma överens om något annat, exempelvis snöröjt bara till jul eller påsk.

Det finns även möjlighet att få hjälp inom andra områden exvis takskottning eller skottning av gångar med slunga.

Fastighetsägaren skall tydligt markera med snökäppar vilket område som skall snöröjas.

Entreprenören tar ine något ansvar för skador på/ej uppmärkta saker på den egna tomten.Vidar kan tomtägare bli ersättningsskyldig om saker som glömts i snön eller ej märkts upp orsakar skada på maskin/utrustning.

Vatten

Föreningens vatten kommer från två djupborrade brunnar ovanför Gråbergsvägen. Vattnet pumpas upp i en 20 m3 stor cistern och leds därifrån ut i ledningsnätet via självtryck. Vattnet är av mycket god kvalitet, och kontrolleras årligen genom att vattenprover tas och skickas in för analys. Vid varje fastighet finns som regel två ventiler, en för till och från samt en för tömning av fastighetens vatten ledningar. Det är av största vikt att alla fastighetsägare försäkrar sig om funktionaliteten för dessa ventiler. Uppenbart slarv innebär att felsöknings-kostnader debiteras fastighetsägaren enligt årsmötesbeslut. I anslutning till storhelger som jul/nyår samt påsken uppmanas till viss återhållsamhet avseende vattenförbrukningen.

Sopor

Vid infarten till Klevfjällsbyn finns en gemensam återvinningsstation (åvs) för hela området. Vid stationen gäller källsortering vilket innebär att brännbart och återvinningsbart skall särskiljas och läggas i avsedda kärl / behållare. Vid stationen och på hemsidan ”sopstationen” finns tydliga instruktioner för hur hanteringen skall ske, ta del av dessa. OBS allt kan inte lämnas vid åvs utan skall lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler (åvc), lämpligen Side eller Brånan.

Hemsida

Vi har en gemensam första hemsida www.graftan.se med övriga samfälligheter och föreningar, från den sidan kan du länka dig vidare till Lillgräftåns sff. Där finns uppgifter på styrelsen med kontaktuppgifter, protokoll, nyheter mm.

Skidspår

Inom området finns ett mycket väl utbyggt spårsystem för längdåkning. Ett elljusspår börjar vid slalombacken, korsar vägen till Storgräftån ner till spårcentralen där det finns en karta över alla skidspår i området. Gräftåvallens skidklubb svarar för preparering och spårning av skidspåren. Stöd klubben genom ditt medlemskap. Se hemsidan ”skidspår”.

Skoterspår

I området gäller generellt skoterförbud. Kommunen har gjort avsteg och beviljat skotertrafik på så kallade matarleder för körning till och från skoterleden. Om bestämmelserna ej åtföljs riskerar vi att dispensen återtas och ingen skotertrafik i området tillåts. Se hemsidan ”skoterleder”.

Årsmöte

Årsmöte genomförs på Långfredag, kallelse med dagordning skickas ut i god tid före mötet. Var med och påverka utvecklingen inom området genom att delta vid årsmötet.

Styrelsen

  • Besökare: 39957, idag: 1

Script logo